A A A
Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

16.05.2018

Informacje

Poezja z humorem

16 maja 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu odbyło się kolejne spotkanie poetów z Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu z cyklu „Poezja czterech pór roku”

08.05.2018

Informacje

Dzień godności

Po raz piąty w Mielcu uroczyście obchodzony był Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tradycyjnie głównym punktem wydarzenia był marsz ulicami miasta.

08.03.2018

Informacje

Świąteczna wizyta u ,,Adoptowanej Babci i Dziadka’’.

Przedświąteczna wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podleszanach u ,,Adoptowanej Babci i Dziadka’’. Seniorzy opowiadali dzieciom, jak kiedyś wyglądały przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Ciekawe opowieści o zwyczajach i tradycjach sprzed lat

15.11.2017

Informacje

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym życzą : Dyrektor, Mieszkańcy i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Mielcu

15.11.2017

Informacje

Karnawał 2018

Dnia 13 lutego 2018 nadszedł dzień wyczekiwanej przez naszych mieszkańców zabawy karnawałowej. O oprawę muzyczną zadbał pan Leszek Gruszecki – nauczyciel PSM dyrektor i solista ,,Kapeli Wadowiacy’’. Zabawę rozpoczęła dyrektor DPS pani Renata Lazur

15.11.2017

Informacje

Światowy Dzień Chorego

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego 2018 r. w Kościele powszechnym już po raz 26. obchodzony był Światowy Dzień Chorego. 12 lutego 2018 r. kaplicy w DPS w Mielcu została odprawiona msza św. w intencji mieszkańców, podczas której kapłan

15.11.2017

Informacje

Kwiaty dla Seniorów

Dnia 24 stycznia 2018 r. gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mielcu wraz z nauczycielami Alicją Kamieniecką i Małgorzatą Żmuda. Pięknie wystawione jasełka oraz serdeczne życzenia i kwiaty z okazji święta Babci i Dziadka sprawiły mies

15.11.2017

Informacje

Życzenia dla Babci i Dziadka

Z okazji święta Dnia Babci i Dnia Dziadka tradycyjnie już Zarząd Firmy Lear Corporation w Mielcu przekazał dla naszych mieszkańców słodkie prezenty. Serdecznie dziękujemy

15.11.2017

Informacje

Koncert

Odwiedzili nas seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu. Goście wykonali piękny koncert kolęd i pastorałek, a mieszkańcy włączyli się do wspólnego śpiewu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano