OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 roku zawarł umowę o zamówienie publiczne na dostawę żywności w grupie asortymentowej "NABIAŁ" w drugim półroczu 2019 r. z  ROLMLEK  Spółka z o.o. s.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia w dniu 25 czerwca 2019 roku umowy na dostawę żywności w grupie asortymentowej NABIAŁ   na okres od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.  z firmą: FH ROLMLEK s.j. s.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NABIAŁ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NABIAŁ

Pliki do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NABIAŁ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NABIAŁ

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa NABIAŁU do DPS w Mielcu, kod CPV: 15500000-3, 15511000-3, 15542100-0, 15541000-2, 15510000-6, 15530000-2,15431100-9, 15551000-5
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
4. Termin wszczęcia postępowania: 06.06.2019 r.
5. Termin składania ofert: 17.06.2019
6. termin realizacji zamówienia: 01.07.2019-31.12.2019 r.
7.Dodatkowe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu owart. mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp (Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez Farmexim sp. z o.o., 51-120 Wrocław, ul. Bałtycka 1 - Inter Apteka 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 2 z łaczną liczbą punktów 100, z ceną oferty 34.213,26 zł.
Ponadto złożono ofertę nr 2 - Apteka Słoneczna Biedronka, 39- 100 Ropczyce, Rynek 9, Niezłe Ziółko, sp. z o.o.- z ceną oferty 41.224,54 zł, z liczbą przyznanych punktów 82,99.  Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zawarciu umowy w dniu 6 lutego 2019 roku na "Dostawy leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki" z Farmexim sp. z o.o. Wrocław, ul. Bałtycka 1 O/w Mielcu Inter Apteka, 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 2.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia w dniu 6 lutego 2019 r. umowy na "Dostawę leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki" z Farmexim sp. z o.o. Wrocław, ul. Bałtycka 1 Oddział w Mielcu - inter Apteka, 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 2.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą przekazuję informację z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  pn. " Dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu."
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 39.000,-  zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100).
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.01.2019 r. do godz. 11.45 zostało złożonych 2 oferty - zgodnie z poniższym wykazem:
1. Oferta nr 1 - Farmexim sp. z o.o. ul. Bałtycka 1, 51-120 Wrocław - inter Apteka, ul. Biernackiego 2, 39-300 Mielec z ceną oferty: 34.213,26 z ilością przyznanych punktów 100
2. Oferta nr 2 - Apteka Słoneczna Biedronka, 39-100 Ropczyce, Rynek 9, Niezłe Ziółko, sp. z o.o. - z ceną oferty: 41.224,54 zł, z liczbą przyznanych punktów 82,99
Jednocześnie informujemy, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 229) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego  na stronie internetowej onformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu.              W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.Przedmiot zamówienia: dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.
Kod CPV: 33600000-6 - produkty farmaceutyczne, 33141000-0 - jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141420-0 - rękawice chirurgiczne.
2.Rodzaj zamówienia:dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
4.termin wszczecia postepowania: 22.01.2019 r.
5.Termin składania ofert: 30.01.2019 r.
6.Termin realizacji zamówienia: ...02.2019 - 31.12.2019
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia Okres obowiązywania umowy TRYB Orienta-cyjna wartość zamówie-nia /cało-roczna Termin wszczęcia postępowania
1 Wędliny i mięso dostawa 6 m-cy ZOC 124.000,- 12.2017/06.2018
2 Pieczywo dostawa 6 m-cy ZO 40.000,- 12.2017/06.2018
3 ART. Spożywcze dostawa 6 m-cy ZO 80.000,- 12.2017/06.2018
4 Nabiał dostawa 6 m-cy ZOC 125.000,- 12.2017/06.2018
5 ART. Rolne dostawa RR 61.000,-
6 ART. Chemiczne dostawa 12 m-cy ZO 73.000,- 12.2017
7 ART. Biurowe dostawa 12 m-cy ZO 21.500,- 12.2017
8 Rękawice ochronne dostawa 12 m-cy ZO 23.000,- 12.2017
9 Pielucho majtki dostawa 12 m-cy ZO 18.000,00 12.2017
10 Leki, dopłaty do limitu, środki biobójcze, wyroby medyczne dostawa 31.12.2018 ZOC 58.000,- 01.2018

Legenda:
ZOC- zapytanie o cenę
ZO – zapytanie ofertowe
RR – rozeznanie rynku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano