A A A

Kolejna ważna inwestycja powiatu. Bezpieczniej w DPS

23.05.2018 Kategoria: Informacje


W mieleckim Domu Pomocy Społecznej wykonany został nowy system sygnalizacji pożaru i oddymiania. Ważną dla bezpieczeństwa mieszkańców inwestycję zrealizował Powiat Mielecki przy udziale dotacji z budżetu państwa.

- Nie wszystkie ważne inwestycje są widoczne. Tak jest też w tym przypadku, w którym nadrzędnym celem inwestycji był nie piękny wygląd, ale bezpieczeństwo – tak ważne dla każdego mieszkańca i pracownika tego domu. Wcześniej to bezpieczeństwo często było zagrożone – mówił podczas otwarcia inwestycji w środę, 23 maja, starosta mielecki Zbigniew Tymuła.

Dotychczasowa instalacja przeciwpożarowa często generowała awarie oraz fałszywe alarmy. Zastosowane w systemie kable nie spełniały wymogów przeciwpożarowych, a część pomieszczeń w placówce pozbawiona była czujników zadymienia. – Od 2012 roku dysponowaliśmy decyzją mieleckiego komendanta straży, która obligowała nas do modernizacji systemu oraz dostosowania go do aktualnych wymagań. Dzięki działaniom starosty i przychylności Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie udało się opracować projekt, a następnie wykonać inwestycję – mówiła Renata Lazur, dyrektor mieleckiego DPS.

W ramach modernizacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu wykonano nowe okablowanie, zainstalowano 550 czujek oraz zamontowano centrale sygnalizacji pożaru, centrale sterujące oddymianiem grawitacyjnym i centrale zamknięć ogniowych. Zadanie kosztowało 302 239,37zł i zostało wsparte dotacją wysokości 200 tys. złotych pochodzącą z budżetu państwa, a przekazaną przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Resztę środków potrzebnych do zrealizowania inwestycji tj. 102 239,37 zł wygospodarował samorząd Powiatu Mieleckiego.

Za przekazane środki władze i mieszkańcy DPS podziękowali zarówno staroście Zbigniewowi Tymule, jak również Małgorzacie Dankowskiej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podziękowania przedstawicielce władz wojewódzkich złożył też starosta, który przekazał na jej ręce symboliczny herb Powiatu Mieleckiego. – To wyraz podziękowania za zrozumienie naszych potrzeb i dobrą współpracę – mówił. Zaznaczył jednocześnie, że Starostwo Powiatowe w Mielcu złoży kolejny wniosek o dofinansowanie prac w Domu Pomocy Społecznej – tym razem na przebudowę dachu.

Małgorzata Dankowska z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podkreśliła, że realizacja zadania była możliwa w szczególności za sprawą zaangażowania starosty oraz dyrektora DPS w pozyskanie środków. – Skuteczny rozdział finansów jest możliwy tylko tam, gdzie władza ma rzeczywisty wgląd w potrzeby danej społeczności. Wierzę, że dzisiejsza sposobność jest przykładem na sprawną komunikację i realizację postawionych celów. Dzięki zgranej i sprawnej pracy oraz przemyślanym inwestycjom Mielec może cieszyć się nowym i zmodernizowanym obiektem – przekazała dyrektor Dankowska w imieniu wojewody Ewy Leniart.

Gratulacje złożył zebranym także Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, którego list odczytany został podczas spotkania. „Każda inwestycja wykonywana z myślą o ludziach, zwiększająca poziom ich bezpieczeństwa i standardu życia zasługuje na słowa uznania. Jestem przekonany, że system sygnalizacji pożaru stanie się gwarantem bezpiecznego mieszkania i użytkowania budynku Domu Pomocy Społecznej” – przekazał w liście adresowanym do starosty Zbigniewa Tymuły.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu ks. Stanisław Składzień, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu st. bryg. Stanisław Rączka i Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu mł. insp. Andrzej Swół. Pojawiły się także inne osoby zaangażowane w przygotowanie i wykonanie inwestycji.

Tekst: Hej Mielec

Galeria zdjęć

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano