A A A

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: Dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców  oraz leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki DPS w Mielcu, kod CPV: 33600000-6, 33141000-0, 33141420-0
2.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
3.Termin wszczęcia postępowania: 16.12.2020 r.
4.Termin składania ofert: 21.12.2020 r. g. 8.45
5.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r. 
6.Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia umowy w dniu 30 grudnia 2020 r. na dostawę żywności w grupie asortymentowej Nabiał  w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. z firmą Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę żywności w grupie asortymentowej Mięso i Wędliny z Masarnią Głowacki Mariusz i Anna sp.j., 39-306 Górki 71 oraz na dostawę Drobiu z FHP Galli sp.j., 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39, która zostanie podpisana 30 grudnia 2020 r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia dostawa: NABIAŁ
2.Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
3. Termin wszczęcia postępowania: 09.12.2020 r.
4.Termin składania ofert: 15.12.2020 r. g. 10.00
5.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-30.06.2021 r.
6.Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  O  PLANOWANYM  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia - dostawa: Mięso i Wędliny oraz Drób
kod CPV: 15110000-2, 15131130-5, 151120000-6, 15119000-5, 15131135-0, 15131134-3, 151114000-8,
2. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o Cenę
3.Termin wszczęcia postępowania: 09.12.2020 r.
4. Termin składania ofert: 15.12.2020 r. g. 10.00
5.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-30.06.2021
6. Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK
Przedmiot zamówienia:
I.Żywność w grupach asortymentowych
1.Mięso i Wędliny oraz Drób kod CPV15110000-2, 15131130-5, 15112000-6, 15119000-5, 15131135-0, 15131134-3, 15114000-0, 15112100-7, 15112300-9
Orientacyjna wartość zamówienia: 130 tyś. zł brutto
2.Nabiał kod CPV 15500000-3, 15511000-3, 15542100-0, 15541000-2, 15510000-6, 15530000-2, 154311009, 15551000-5
Orientacyjna wartość zamówienia 130 tyś. zł brutto
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-30.06.2021 r.
II. Leki realizowane na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leki, środki opatrunkowe i sprzęt jednorazowego użytku zakupowany przez Dom do apteczki kod CPV 33600000-6, 33141000-0, 33141420-0, 
Orientacyjna wartość zamówienia: 38 tyś. brutto
Rodzaj zamówień: Dostawy
Tryb udzielania zamówień: Zapytanie o cenę
Przewidywany termin wszczęcia postepowania: Grudzień 2020 r.
Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje  o zawarciu  w dniu 25.06.2020 r. umowy  na dostawę żywności w grupie asortymentowej Mięso i Wędliny z Masarnią Głowacki Mariusz i  Anna sp.j., 39-306 Górki 71 oraz na dostawę Żywności w grupie asortymentowej Drób z FHP Galli sp.j. Marian Mikuła, Jolanta Mikuła, 33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39. Umowy zawarte zostały na okres od 01.07.2020-31.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zawarciu w dniu 25 czerwca 2020 r. umowy na "Dostawę żywności w grupie asortymentowej Nabiał"  na okres od 01.07.2020-31.12.2020 ze Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia w dniu 25 czerwca 2020 r. umowy na Dostawę Nabiału na okres od 01.07.2020 r-31.12.2020 r. z: Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę Mięsa i Wędlin z Masarnią Mariusz i Anna Głowacki sp.j. 39-306 Górki 71 oraz na dostawę Drobiu z FHP Galli sp.j., 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39, które zostaną podpisane w dniu 25 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę żywności w gruie asortymentowej Nabiał do Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w 2020 r. /6 m-cy/, o wart. mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Na realizację przedmiotowego zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 70.000,00 zł ( siedemdziesiąt tysięcy zł) na okres 6 miesięcy /co stanowi kwotę 140.000,00 zł na okres roku/
Zgodnie z postanowieniami art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. wybrana została oferta nr 2 złożona przez:
spółdzielnia Mleczarska Mlekovita , 18-200 Wysokie mazowieckie, ul. Ludowa 122 z ceną oferty 63.116,60 zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
Uzasadnienie: Wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu z postępowania, a ich ofertay nie podlegają odrzuceniu. Oferty ww.Wykonawców  w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.
Ponadto oferty złożone w postepowaniu:
Oferta Nr 1 Rolmlek sp. z o.o. sp.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17 z ceną oferty 67.984,50 zł, z liczbą przyznanych punktów 92.84.
W postepowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Uzasadnienie Prawne: Nie  zachodzą przesłanki wynikające z art. 89 i 24 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 uPzp.
Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie oferty spełniały wymagania SIWZ.
W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych na podstawie art. 87 ust. 2 upzp.
Zawiadamiam, że zgodnie z art 94 ust. 1 pkt 2 uPzp umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę żywności w grupie asortymentowej Mięso i Wędliny oraz Drób do Domu Pomocy Społecznej w Mielcu., o wart. mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 uPzp.
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł)  na okres 6 miesięcy, co stanowi kwotę 150.000,00 zł na okres roku, z czego   na zad. nr 1 Mięso i Wędliny  kwotę: 64.000,00 zł, na zad. nr 2 Drób kwotę 11.000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniem art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta złożona przez:
-Oferta nr 1 Masarnia Głowacki Mariusz i Anna, 39-306 Górki 71 na zad. Nr 1 /Mięso i Wędliny/ z ceną oferty 53.297,80, z liczbą przyznanych punktów 100
-Oferta nr 3 -FHP Galli sp.j. 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39 na zad. Nr 2 /Drób/ z ceną oferty 11.609,20 zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
Uzasadnienie:
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postepowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty ww. Wykonawców w kryterium oceny (cena 100%) uzyskały największą liczbę punktów tj. 100.
Ponadto złożono oferty w postępowaniu:
-Oferta Nr 2 - zakład Mięsny Nowy Maxpol, 39-207 Brzeźnica, ul. Leśna2 na zad. Nr 1 z ceną oferty 53.724,00 zł, z liczbą przyznanych punktów 99,21, na zad. Nr 2 z ceną oferty 12.655,00 zł z liczbą przyznanych punktów 91,74.
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Uzasadnienie prawne: nie zachodzą przesłanki wynikające z art. 89 i 24 uPzp oraz spełniają warunki udziału w postepowaniu na podstawie art. 22
Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie oferty spełniają wymagania SIWZ
Dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie nr 3 na podstawie art. 87 ust. 2 uPzp, w pozycji razem wartość powinno być 11.609,20 /było 11.608,80/.
Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 uPzp umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. Dostawa żywności w grupie asortymentowej  Nabiał do  Domu Pomocy Społecznej  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu.
1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 70.000,- zł ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100/ - na okres 6 miesięcy.
2. Do upływu  terminu składania ofert tj. do dnia 18.06.2020 r. do godz. 10.00 zostało złożonych 2 oferty zgodnie z nw. wykazem:
1) Oferta Nr 1 Rolmlek sp. z o.o. sp.k, 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17 z ceną oferty 67.984,50 zł z liczbą przyznanych punktów 92,84.
2) Oferta nr 2 spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122 z ceną oferty  63.116,60 zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
3. Jednocześnie informujemy, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. w przypadku przynależności do do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuję informację z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. "Dostawa żywności w grupie asortymentowej Mięso i Wędliny oraz Drób do Domu Pomocy Społecznej w Mielcu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Mielcu.
1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 75.000,- zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100) - na okres 6 miesięcy, z czego na zad. nr 1 tj.  Mięso i Wędliny kwotę: 64.000,- zł, na zad. nr 2 Drób - kwotę 11.000,- zł.
2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 18.06.2020 r. do godz. 10.00 zostało złożonych 3 oferty zgodnie z poniższym wykazem:
1) Oferta Nr 1 - Masarnia Głowacki Mariusz i Anna, 39-306 Górki 71 - na zad. nr 1 z ceną oferty 53.297,80 zł, z liczbą przyznanych punktów 100, na zad. nr 2 z ceną oferty 20.547,- zł z liczbą przyznanych punktów 56,50
2) Oferta nr 2 - Zakład Mięsny Nowy Maxpol, 39-207 Brzeźnica, ul. Leśna 2 na zad. nr 1 z ceną oferty 53.724,- zł, z liczbą przyznanych punktów 99,21, na zad. nr 2 z ceną oferty 12.655,- zł z liczbą przyznanych punktów 91,74
3) Oferta Nr 3 - FHP Galli sp. j. 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39- na zad. nr 1 brak oferty, na zad. nr 2 z ceną oferty 11.609,20 zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
3. Jednocześnie informuję, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia ogłoszenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie oświadczenie Wykonawcy o przynależności  albo braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumennty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa Nabiału do DPS w Mielcu
2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
4. Termin wszczęcia postępowania: 10.06.2020 r.
5. Termin składania ofert: 18.06.2020 r. g. 10.00
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2020-31.12.2020 r.
7. Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa Mięsa i Wędlin oraz Drobiu do DPS w Mielcu
2.Rodzaj zamówienia: Dostawa
3.Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie o cenę
4. Termin wszczęcia postępowania: 10.06.2020 r.
5. Termin składania ofert: 18.06.2020 r. g. 10.00
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2020-31.12.2020 r.
7.Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zawarciu umowy w dniu 31 stycznia 2020 r. na "Dostawę leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki"   z CEFARM RZESZÓW S.A., ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Domu pomocy Społecznej w Mielcu o wart. mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo Prawo Zamówień Publicznych.
Zgodnie z postanowieniem art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Dom pomocy społecznej w Mielcu  informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybrana została oferta nr 4 złożona przez:
CEFARM Rzeszów S.A., ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław, cena oferty 30.146,78 zł, 100 pkt.
Uzasadnienie: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. Wykonawcy w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała największą liczbę punktów.
Oferty złożone w postępowaniu:
1. Oferta nr 1 - Nasz Apteka - sp. z o.o., ul. Romera 37, 20-473 Lublin, cena  oferty 61.357,26 zł, 49,13 punktów
2. Oferta nr 2 - Farmexim sp. z o.o. ul. Bałtyczka 1, 51-120 Wrocław, cena oferty 30.160,38 zł, 99,95 punktów
3. Oferta nr 3 - Apteka Słonaczna Biedronka, 39-100 Ropczyce, Rynek 9, Niezłe Ziółko sp. z o.o., cena oferty: 31.116,40 zł, 96,88 punktów
4.Oferta nr 4 - Cefarm Rzeszów S.A., ul. krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław, cena oferty 30.146,78 zł, 100 punktów
5.Oferta nr 5 - Prolek sp. z o.o., 33-100 tarnów, ul. Szpitalna 26, cena oferty 79.537,20, 37,90 punktów 
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 uPzp
Wszystkie złożone oferty są zgodne ze SIWZ
W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Nie dokonano poprawy oczywistych  omyłek rachunkowych zgodnie z art. 87 ust. 2 uPzp.
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa będzie zawarta 31 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia w dniu 31 stycznia 2020 r. umowy na "Dostawę leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców  oraz leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki"  z Cefarm Rzeszów S.A. ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuję informację z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn."Dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu".
1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 35.000,- zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100)
2. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 22.01.2020 r. do godz. 9.00 zostało złożonych 5 ofert - zgodnie z poniższym wykazem:
1) Oferta Nr 1 - Nasza Apteka - sp. z o.o., ul. Romera 37, 20-473 Lublin, cena oferty 61.357,26 zł, 49,13 punktów
2) Oferta Nr 2 - Farmexim sp. z o.o. ul. bałtycka 1, 51-120 Wrocław - inter Apteka, ul. Biernackiego 2, 39-300 Mielec, cena oferty: 30.160,38 zł, 99,95 punktów
3) Oferta Nr 3 - Apteka Słoneczna Biedronka, 39-100 Ropczyce, Rynek 9, Niezłe Ziółko zp. z o.o. - cena oferty 31.116,40 zł, 96,88 punktów
4) Oferta Nr 4 - Cefarm Rzeszów S.A. ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław, Apteka Dr Max, al. Niepodległości 9, 39-300 Mielec, cena oferty 30.146,78 zł, 100 punktów
5) Oferta Nr 5 - Prolek sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 26, cena oferty: 79.537,20 zł, 37,90 punktów
3. Jednocześnie informuję, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności, albo braku przynależności do tej samej  grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź  informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do  zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Przedmiot zamówienia: dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowtych i sprzętu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki Domu pomocy Społecznej w Mielcu, Kod CPV: 33600000-6, 33141000-0, 3314142-0
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
Termin wszczęcia postępowania: 13.01.2020 r.
Termin składania ofert: 22.01.2020 r. g. 9.00
Termin realizacji zamówienia: 02.2020-31.12.2020 r.
Informacje bliższe: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2020

PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców kod CPV: 33600000-6 oraz leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki kod CPV: 33141000-0, 33141420-0 do DPS w Mielcu w 2020 R.
Rodzaj zamówienia; Dostawa
Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
Orientacyjna wartość zamówienia brutto: 180 tyś. zł
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: Grudzień 2019 R.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 roku zawarł umowę o zamówienie publiczne na dostawę żywności w grupie asortymentowej "NABIAŁ" w drugim półroczu 2019 r. z  ROLMLEK  Spółka z o.o. s.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia w dniu 25 czerwca 2019 roku umowy na dostawę żywności w grupie asortymentowej NABIAŁ   na okres od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.  z firmą: FH ROLMLEK s.j. s.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NABIAŁ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NABIAŁ

Pliki do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NABIAŁ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NABIAŁ

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa NABIAŁU do DPS w Mielcu, kod CPV: 15500000-3, 15511000-3, 15542100-0, 15541000-2, 15510000-6, 15530000-2,15431100-9, 15551000-5
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
4. Termin wszczęcia postępowania: 06.06.2019 r.
5. Termin składania ofert: 17.06.2019
6. termin realizacji zamówienia: 01.07.2019-31.12.2019 r.
7.Dodatkowe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę leków, środków opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu owart. mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp (Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez Farmexim sp. z o.o., 51-120 Wrocław, ul. Bałtycka 1 - Inter Apteka 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 2 z łaczną liczbą punktów 100, z ceną oferty 34.213,26 zł.
Ponadto złożono ofertę nr 2 - Apteka Słoneczna Biedronka, 39- 100 Ropczyce, Rynek 9, Niezłe Ziółko, sp. z o.o.- z ceną oferty 41.224,54 zł, z liczbą przyznanych punktów 82,99.  Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zawarciu umowy w dniu 6 lutego 2019 roku na "Dostawy leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki" z Farmexim sp. z o.o. Wrocław, ul. Bałtycka 1 O/w Mielcu Inter Apteka, 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 2.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o zamiarze zawarcia w dniu 6 lutego 2019 r. umowy na "Dostawę leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki" z Farmexim sp. z o.o. Wrocław, ul. Bałtycka 1 Oddział w Mielcu - inter Apteka, 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 2.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą przekazuję informację z otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę  pn. " Dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu."
Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 39.000,-  zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy 00/100).
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30.01.2019 r. do godz. 11.45 zostało złożonych 2 oferty - zgodnie z poniższym wykazem:
1. Oferta nr 1 - Farmexim sp. z o.o. ul. Bałtycka 1, 51-120 Wrocław - inter Apteka, ul. Biernackiego 2, 39-300 Mielec z ceną oferty: 34.213,26 z ilością przyznanych punktów 100
2. Oferta nr 2 - Apteka Słoneczna Biedronka, 39-100 Ropczyce, Rynek 9, Niezłe Ziółko, sp. z o.o. - z ceną oferty: 41.224,54 zł, z liczbą przyznanych punktów 82,99
Jednocześnie informujemy, że w celu zweryfikowania czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 229) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego  na stronie internetowej onformacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przedkłada oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu.              W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązana z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.Przedmiot zamówienia: dostawa leków realizowanych na indywidualne recepty wypisywane przez lekarza dla mieszkańców oraz leków, środków opatrunkowych i sprzetu jednorazowego użytku zakupowanych przez Dom do apteczki Domu Pomocy Społecznej w Mielcu.
Kod CPV: 33600000-6 - produkty farmaceutyczne, 33141000-0 - jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, 33141420-0 - rękawice chirurgiczne.
2.Rodzaj zamówienia:dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę
4.termin wszczecia postepowania: 22.01.2019 r.
5.Termin składania ofert: 30.01.2019 r.
6.Termin realizacji zamówienia: ...02.2019 - 31.12.2019
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK

Lp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rodzaj zamówienia Okres obowiązywania umowy TRYB Orienta-cyjna wartość zamówie-nia /cało-roczna Termin wszczęcia postępowania
1 Wędliny i mięso dostawa 6 m-cy ZOC 124.000,- 12.2017/06.2018
2 Pieczywo dostawa 6 m-cy ZO 40.000,- 12.2017/06.2018
3 ART. Spożywcze dostawa 6 m-cy ZO 80.000,- 12.2017/06.2018
4 Nabiał dostawa 6 m-cy ZOC 125.000,- 12.2017/06.2018
5 ART. Rolne dostawa RR 61.000,-
6 ART. Chemiczne dostawa 12 m-cy ZO 73.000,- 12.2017
7 ART. Biurowe dostawa 12 m-cy ZO 21.500,- 12.2017
8 Rękawice ochronne dostawa 12 m-cy ZO 23.000,- 12.2017
9 Pielucho majtki dostawa 12 m-cy ZO 18.000,00 12.2017
10 Leki, dopłaty do limitu, środki biobójcze, wyroby medyczne dostawa 31.12.2018 ZOC 58.000,- 01.2018

Legenda:
ZOC- zapytanie o cenę
ZO – zapytanie ofertowe
RR – rozeznanie rynku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano