A A A

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZŃ

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu ogłasza, że w dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie placówki - pokój nr 8 odbędzie się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę ne pomieszczeń:
1. 20,80 m2 - 1 pomieszczenie /paw. B/
2. 30,00 m2 - 1 pomieszczenie /paw.B/
3. 16,63 m2 - 2 pomieszcenia /paw. B1/
Pomieszczenia stanowią integralną część nieruchomości wpisanej do KW 37.369, nr ew. gruntów: 2245 obręb 5 Smoczka.
Nieruchomość przeznaczona jest na działalność Domu Pomocy Społecznej.
Okres dzierżawy od 01.01.2019 - 31.12.2022 roku.
Stawka podatku od nieruchomości: 20,00 zł za m2 pow. /rocznie/, zarząd trwały: 11,35 zł za m2 pow. /rocznie/ - w razie zmiany stawek opłat, mogą one być aktualizowane.
Minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 14,00 zł netto plus VAT 23% za m2 pow. miesięcznie /w tym wszystkie media i opłaty/ - płatne z dołu na ostatni dzień każdego miesiąca.
Pomieszczenia wyposażone są w co, cw, energię elektryczną, przeznaczone wyłącznie na działalność gospodarczą w branży /preferowanej/: spożywczo-przemysłowej oraz fryzjersko-kosmetycznej i praktyki dentystycznej /wymaganej. Warunkiem  koniecznym dzierżawy  lokalu na działalność praktyki dentystycznej  jest posiadanie podpisanej  umowy z NFZ.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17-788-84-52
Pisemna oferta powinna zawierać: imię nazwisko i adres oferenta, datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę /netto/ za m2 powierzchni.
Ofertę należy składać w sekretariacie DPS-pokój nr 3 do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w pokoju nr 8 o godz. 10.15.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 16 ogłasza, że posiada do wydzierżawienia nw. pomieszczenia.
1. pomieszczenia stanowią integralną część nieruchomości wpisanej do KW 37.369, nr ew. gruntów: 2245 obręb 5 Smoczka
2.powierzchnia pomieszczeń wydzierżawianych:
- 20,80 m2 /1 pomieszczenie nr 19, paw. B/
- 30,00 m2 /1 pomieszczenie nr 18, paw. B/
- 16,63 m2 /2 pomieszczenia  nr 14 i 16, paw. B1/
3.nieruchomość przeznaczona jest na działalność Domu Pomocy Społecznej 
4.okres dzierżawy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.
5.stawka podatku od nieruchomości: 20,00 zł za m2 pow. /rocznie/- w razie zmiany stawek opłat mogą one być aktualizowane
6.minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 14,00 zł netto plus 23% VAT za m2 pow. miesięcznie / w tym wszystkie media i opłaty/- płatne z dołu na ostatni dzień każdego miesiąca
7. przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia wyposażone w co, cw, energię elektryczną - przeznaczone wyłacznie na działalność gospodarczą w branży spożywczo-przemysłowej /preferowanej/ oraz fryzjersko-kosmetycznej i praktyki dentystycznej /wymaganej/
8.dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17-788-84-52

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 16 ogłasza, że posiada do wydzierżawienia  nw. pomieszczenia.
1.pomieszczenia stanowią integralną część nieruchomości wpisanej do KW 37.369, nr ewidencyjny gruntów: 2245 obręb 5 Smoczka,
2.powierzchnia pomieszczeń wydzierżawianych:
- 20,80 m2  /1 pomieszczenie nr 19, paw. B/
- 30,00 m2  /1 pomieszczenie nr 18, paw. B/
- 16,63 m2 /2 pomieszczenia nr 14 i 16, paw. B1/,
3.nieruchomość przeznaczona jest na działalność Domu Pomocy Społecznej,
4.okres dzierżawy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.,
5.stawka podatku od nieruchomości: 20,00 zł za m2 pow. /rocznie/, zarząd trwały: 11,35 zł za m2 pow. /rocznie/ - w razie zmiany stawek opłat mogą one być aktualizowane,
6.minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 14,00 zł netto plus 23% VAT za m2 pow. miesięcznie /w tym wszystkie media i opłaty/ - płatne z dołu na ostatni dzień każdego miesiąca,
7.przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia wyposażone w co, cw, energię elektryczną - przeznaczone wyłącznie na działalność gospodarczą w branży spożywczo-przemysłowej /preferowanej/ oraz fryzjersko-kosmetycznej,  praktyki dentystycznej /wymaganej/,
8.dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17-788-84-52.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano