A A A

autumn005683vipics.jpg

…prawem ludzi w dojrzałym wieku jest przywilej radości z dzieci, wnuków, brak troski o bieżące rzeczy materialne, a także wspomnienia i nostalgia za minioną młodością. Natomiast niedogodnościami tego wieku są : choroby, ból i cierpienie, które mogą wydawać się dla otoczenia przykre. W naszej opinii w Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu nasi rodzice otrzymali dobrą opiekę medyczną, socjalną i duchową. Rodzicom okazano troskę i cierpliwość

Jedno z podziękowań od Rodzin

Motto ks. J.Twardowskiego o domu pełnym miłości jest dla DPS im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mielcu jak najbardziej słuszne. Tylko ludzie pracujący z powołania – prawdziwi pasjonaci wykonywanego zawodu – mogą służyć pomocą okazując serce drugiemu człowiekowi . Taki jest zespół tego Domu na czele z dyrektorem. Jestem niezmiernie zadowolony że moja mama ma nie tylko w pełni profesjonalną opiekę ale doświadcza na co dzień dobroci, psychicznego wsparcia, życzliwego uśmiechu, miłości .

Jacek Gąsior

Czytając opinię Marka w całości się z nią zgadzam. Mam w DDS mamę która jest jedną z pierwszych pensjonariuszek tej placówki. Obecnie mama rozpoczęła 91. rok życia i wymaga już specjalnej opieki. Mieszkam w USA i każdego roku przyjeżdżam do mamy na ok. 2 tygodnie. Podczas moich wizyt mogę stwierdzić że otoczona jest ona wyśmienitą opieką całego personelu. Pracujący tam ludzie to wysokiej klasy fachowcy którzy swoją pracę wykonują na zasadzie powołania, a nie tylko z obowiązku. Czytając nieraz w prasie negatywne opinie o tego typu placówkach szczęśliwy jestem ze mama moja trafiła do DPS w Mielcu, bo wiem że czuje się tam jak w domu rodzinnym, a ja oddalony od niej o kilka tysięcy kilometrów mogę spać spokojnie, będąc pewien ze otoczona jest najlepszą opieką. Osobom które zastanawiają się nad wyborem właściwego miejsca dla siebie aby spędzić w nim „jesień życia” szczerze polecam DPS im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mielcu.

Leszek Lenkowski
Placówka jest nowym obiektem z 2000 roku z funkcjonalną, nowoczesną architekturą, dopasowaną do potrzeb ich mieszkańców. Najlepszy ze znanych mi DPS w woj. podkarpackim. Wiem o tym ponieważ mam tam swoją mamę i miałem okazję sam się o tym przekonać osobiście, przebywając kilkanaście dni gościnnie w tej instytucji. Nie słyszałem żadnych negatywnych opinii o tej placówce, zatrudnia fachowy personel, właściwe administrowanie środkami pieniężnymi, rodzinna atmosfera relacji ludzkich. Placówka warta polecenia innym osobą będącym w fazie poszukiwań właściwego DPS dla najbliższych.
Marek

,,Bardzo cieszy mnie mój powrót do zdrowia. Po chorobie, z ograniczoną sprawnością ruchową, zamieszkałem w Domu Pomocy Społecznej . Nie chodziłem, nie mogłem mówić, miałem duże problemy z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego. Dzisiaj, dzięki wspólnej pracy lekarzy, pielęgniarek , zespołu terapeutyczno – opiekuńczego, mogę poruszać się samodzielnie i normalnie komunikować się z otoczeniem. Swoją aktywnością mimo 87 lat zaskakuję nawet moją rodzinę.’’

Podziękowanie wyraził pan Ryszard – nasz Mieszkaniec

Określenie wzywane często przez Prymasa Tysiąclecia : ,,Jego Królewska Mość Człowiek‘’ nabiera w Państwa placówce szczególnego znaczenia.

Dyrektor Instytutu Prymasowskiego w Warszawie – Iwona Czarcińska

,,Wybraliśmy ten Dom ponieważ są tu komfortowe warunki, moja mama czuje się tu bezpiecznie, personel jest przyjacielsko nastawiony , panuje tu rodzinna atmosfera i spokojny czas relaksu.’’

Miło nam było usłyszeć opinię od pana, którego brat kilka lat temu przebywał u nas, a obecnie mieszkanką jest jego mama.

Serdecznie Dziękuję całemu Kierownictwu i Personelowi DPS-u w Mielcu za profesjonalną opiekę szlachetne serca i okazaną pomoc mojej mamie Bronisławie Sypek . Cieszę się bardzo za stworzony klimat rodzinny, w którym moja mama czuła się bardzo dobrze przez 6.5 roku. Kochana Mama odeszła od Nas 07/11/2016 mając 89 lat. Pozostanie na zawsze w naszych sercach .

Halina Marciano z Rodziną

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano