A A A

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: Dostawa Pieluchomajtek
2.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
3.Termin wszczecia postępowania: 11.12.2020 r.
4.Termin składania ofert: 18.12.2020 r. g. 9.00
5.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.
6.Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: Usługa codziennego utrzymania czystości wewnątrz budynku DPS w Mielcu
2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Termin wszczęcia postępowania: 10.12.2020 r. 
4. Termin składania ofert: 17.12.2020 r. g. 8.45
5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.
6. Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: Dostawa  1.art. Chemicznych-chemia użytkowa, 2. Płynów, koncentratów chemicznych
2.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
3.Termin wszczęcia postępowania: 10.12.2020 r.
4.Termin składania ofert: 17.12.2020 r. g. 8.45
5.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.
6.Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: Dostawa Art. Biurowych oraz rekawic jednorazowych /środki ochronne/
2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Termin wszczęcia postępowania: 10.12.2020 r.
4. Termin składania ofert: 17.12.2020 r. g. 8.45
5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.
6. Bliższe informacje: 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O  PLANOWANYM  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia- dostawa:Art. Spożywcze oraz Mrożonki
2. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
3. Termin wszczęcia postępowania: 09.12.2020 r.
4. Termin składania ofert: 15.12.2020 r. g. 10.00
5. TTermin realizacji zamówienia: 01.01.2021-30.06.2021 r.
6. Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia- dostawa: PIECZYWO
2.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
3.Termin wszczęcia postępowania: 09.12.2020 r.
4.Termin składania ofert: 15.12.2020 r. g. 10.00
5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2021-30.06.2021 r.
6. Bliższe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK

Przedmiot zamówienia:
I.Żywność w grupie asortymentowej
1.Pieczywo
Orientacyjna wartość zamówienia 56 tyś. zł brutto
2.Art. Spożywcze oraz Mrożonki
Orientacyjna wartość zamówienia 86 tyś. zł brutto
Okres realizacji: 01.01.2021-30.06.2021 r.
II.Art. Chemiczne-chemia użytkowa, Płyny-koncentraty chemiczne
Orientacyjna wartość zamówienia 94 tyś. zł brutto
III.Art. Biurowe oraz Rękawice  jednorazowe
Orientacyjna wartość zamówienia: 71.500,- zł brutto 
IV.Pieluchomajtki
Orientacyjna wartość zamówienia 38 tyś. brutto
Rodzaj zamówień: Dostawy
Tryb udzielania zamówień: Zapytanie ofertowe
Przewidywany termin wszczęcia postępowań: Grudzień 2020 r.
Okres realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.

V.Usługa codziennego utrzymania czystości wewnątrz budynku DPS Mielec
Orientacyjna wartość zamówienia: 75 tyś. zł brutto
Rodzaj zamówienia: Usługa
Przewidywany termin wszczęcia postępowania: Grudzień 2020 r.
Okres realizacji zamówienia: 01.01.2021-31.12.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę rękawic jednorazowych /środków ochrony/ dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu, o wart. mniejszej niż 30 tyś. euro.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 20.000,- tyś. zł
DPS w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty:
Uromed Poland s.c., ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń z liczbą przyznanych punktów 100
Uzasadnienie: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a  ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Wykonawca ww. w kryterium cena (100%) uzyskał największą liczbę punktów tj. 100.
Oferty złożone w postępowaniu:
1. CMS Polska sp. z o.o. ul. B. Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów z ceną oferty: 24.022,44 zł /82,86 pkt./
2. Lux Medical, ul. Okopowa 27, 23-300 Janów Lubelski z ceną oferty 19.950,84 zł /99,77 pkt./
3. Uromed Poland s.c., ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń z ceną oferty 19.905,60 zł /100 pkt./
4. Biolab sp. z o.o. Nosówka 360, 36-046 Zgłobień z ceną oferty 20.358,- zł /97,78 pkt./
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta
Nie dokonano poprawy omyłek oczywistych.
W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 10 września 2020 r.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego
1. Przedmiot zamówienia: rękawice jednorazowe, kod CPV: 18424300-0
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 25.08.2020 r.
5. Termin składania ofert: 01.09.2020 r. g. 8.45
6. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2020 r.
7. Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej Art. Spożywcze oraz Mrożonki dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu o wart. mniejszej niż 30 tyś. euro.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 50.000,00 zł / słownie: pięćdziesiąt tysięcy/  na okres 6 miesięcy, tj.  na okres roku 100.000,00 zł. z czego art. spożywcze to 29.960,00 zł, mrożonki 20.040 zł.
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru ofert  najkorzystniejszych na dostawy Art. Spożywczych wybrana została oferta nr 4 złożona przez:PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul Żołnierska 20a - punktów 100, z ceną oferty 28.061,72 zł, na zad. nr 2 brak oferty.
Na zad. nr 2 tj. Mrożonki wybrana została oferta nr 1 Prima Bąk s.j. ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec, z liczbą przyznanych punktów 100. na zad. nr 1 brak oferty.
Ponadto złożono oferty:
Oferta nr 2 Jawit , 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2a, z liczbą przyznanych punktów 99,80, z ceną oferty 20.547,50 zł, na zad. nr 1 brak oferty
Oferta Nr 3 Widan Polska sp. z o.o. s.k., 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56b, z liczbą przyznanych punktów 98,88, z ceną oferty 20.738,45, na zad. nr 1 brak oferty.
Uzasadnienie: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty ww. Wykonawców w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskały największą liczbę punktów tj. 100.
W postepowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Nie dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.
Z postępowania Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.
Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie podpisana 25 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej Pieczywo dla potrzeb domu Pomocy Społecznej w mielcu, o wart. poniżej 30 tyś. euro.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy)na okres 6 miesięcy /na okres roczny 50.000,00 zł/
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa. Wybrana została oferta Nr 1 złożona przez: Piekarnia H. Kantor-Paweł Kantor, Trzciana 463C, 39-304 Czermin z ceną oferty: 27.432,95 zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
Innych ofert nie było.
Uzasadnienie: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. wykonawcy w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.
W postepowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Nie  dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.
W postępowaniu Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana 25 czerwca 2020 r. 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIU PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa Art. Spożywczych oraz Mrożonek do DPS w Mielcu
2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 10.06.2020 r.
5. Termin składania ofert: 18.06.2020 r. g. 10.00
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2020-31.12.2020 r.
7. Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa Pieczywa
2. Rodzaj zamówienia: Dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie o cenę
4. Termin wszczęcia postępowania: 10.06.2020 r.
5. Termin składania ofert: 18.06.2020 r. g. 10.00
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2020-31.12.2020 r.
7. Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej Nabiał
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 65.000,- zł na okres 6 miesięcy /na okres roku 130.000,- zł/.
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Wybrana została oferta nr 1 - Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita , 18-200 wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Hurtownia - Magazyn nr 28 w trzebownisku, 36-001 Trzebownisko 931 z liczbą przyznanych punktów 100, z ceną oferty 71.099,30 zł
Uzasadnienie: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta ww. wykonawcy w kryterium oceny ofert (cena 100%)  uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.
Ponadto w postępowaniu złożono ofertę nr 2 Rolmlek sp. z o.o. sp.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17 z ceną 71.565,98 zł, punktów nie przyznano.
W postępowaniu została odrzucona oferta nr 2 Rolmlek sp. z o.o. sp.k., 39-300 Mielec, ul. Racławicka 17.
Uzasadnienie: Oferta niezgodna ze specyfikacją.
W postępowaniu zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.
Nie poprawiono  oczywistych omyłek rachunkowych.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 27 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej Mięso i Wędliny oraz Drób o wart. poniżej 30 tyś. Euro
Na realizację zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 65.000,- zł na okres 6 miesięcy /co stanowi kwotę 130.000,- na rok/
z czego  zad. nr 1 Mięso i wędliny stanowi kwotę 52.000,- zł, zad. nr 2 drób 13.000,- zł
Dom pomocy Społecznej informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta nr 1 - masarnia Głowacki M.A., s.j. 39-306 Górki 71, na zad. nr 1 z ceną oferty 62.505,- zł, z liczbą przyznanych punktów 100. na zad. nr 2 drób oferta nr 3 FHU Galli sp. j., 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39 z ceną oferty 11.721,- zł z liczbą przyznanych punktów 100.
Uzasadnienie: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. oferty ww. Wykonawców w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskały największą liczbę punktów tj. 100.
Oferty złożone w postępowaniu:
oferta nr 1 Masarnia Głowacki M.A. s.j. na zad.nr 1 z ceną oferty 62.505,- zł na zad. nr 2 z cena oferty: 21.572,- zł z cena oferty 21.572,- zł z liczbą przyznanych punktów 54,33.
oferta nr 2 - Zakład Mięsny  Nowy Maxpol, 39-207 Brzeźnica, ul. Leśna 2, na zad. nr 1 z ceną oferty 62.570,- zł z liczbą przyznanych punktów 99,90, na zad. nr 2 z ceną  oferty 13.115,- zł, z liczbą przyznanych punktów 89,37
oferta nr 3 - FHP Galli sp. j. 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39 na zad. nr 1 brak oferty, na zad. nr 2 z cena oferty 11.721,- zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.
Nie dokonano poprawy omyłek rachunkowych.
Umowy z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane 27 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej Art. Spożywcze oraz Mrożonki.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia: 43.000,-  na okres 6 miesięcy /na okres roku 86.000,-/, z czego art. spożywcze to 24.610,- zł, mrożonki 18.390,- zł.
Dom Pomocy Społłecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych na dostawy zad. nr 1 tj. Art. Spożywcze wybrana została oferta nr 4 złożona przez PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a - punktów 100, z ceną oferty 26.841,20 zł, na zad nr 2 brak oferty.
na zad. nr 2 tj. Mrożonki wybrana została oferta nr 1 Prima Bąk s.j. ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec, z liczbą przyznanych punktów 100, z ceną oferty 21.485,70 zł  na zad. nr 1 brak oferty.
Ponadto oferty złożyli:
Oferta nr 2 Widan Polska sp. z o.o. s.k. 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56 na zad. nr 1 brak oferty, na zad. nr 2 z liczbą przyznanych punktów 98,72, z ceną oferty: 21.764,50 zł
Oferta nr 3 Jawit A.i J. Białas, LiW. Lampara s.j., 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 2a,  zad. nr 2 z liczbą przyznanych punktów 99,76, z cena oferty 21.537,20, na zad. nr 1 brak oferty.
Uzasadnienie: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty ww. wykonawców w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100.
W postepowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 
Nie dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.
Umowy z wybranymi wykonawcami zostaną podpisane 27 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu o wart. szacunkowej zamówienia poniżej 30 tyś Euro.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 32.000,- zł
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta Nr 2 - INES sp. z o.o. z łączną liczbą przyznanych punktów 100, z ceną oferty 30.776,40 zł /płatne przez DPS  30.402,00 zł/
Uzasadnienie: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu, w kryterium oceny ofert (100%) uzyskała największą liczbę punktów tj. 100
Oferty złożone w postępowaniu oraz punktacja:
1. Oferta Nr 1 Toruńskie Zakłady Materiałów opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń z liczbą przyznanych punktów: nie przyznano punktów, z cenąą 31.250,88 zł /płatne przez DPS 30.876,48/
2. Oferta nr 2 INES sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 135, 35-317 Rzeszów z liczbą przyznanych punktów: 100, z ceną oferty 30.776,40 zł /płatne przez DPS 30.402,00 zł/
W postępowaniu została odrzucona oferta  Nr 1 Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. 
Uzasadnienie: Oferta niezgodna ze specyfikacją
W postępowaniu wykonawca: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych został wykluczony.
Uzasadnienie: Liczne braki w ofercie
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 27 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: Postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę  zad. nr 1 Art. Biurowych, zad. nr 2 rękawic jednorazowych /środków ochrony/.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 48.500,- zł, z czego art. biurowe 21.500,- zł, rękawice jednorazowe 27.000,- zł
Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:
zad. nr 1 Art. Biurowe - oferta nr 4 - firma Xerima, ul. Kwiatkowskiego 11, 39-300 Mielec z liczbą przyznanych punktów 100
zad. nr 2 Rękawice jednorazowe - Uromed Poland s.c. ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń z liczbą przyznanych puntów 100. 
UZASADNIENIE: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. Wykonawcy w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskały największą liczbę punktów tj. 100.
OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU:
Oferta nr 1 CMS Polska, sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 25C, 35-105 Rzeszów, z ceną oferty: 24.104,50 zł /94,75 pkt/ zad. nr 2
Oferta nr 2 Lux Medical, ul. Okopowa 27, 23-300 Janów Lubelski, z ceną oferty: 24.087,20 zł /94,82 pkt/ zad. nr 2
Oferta Nr 3 Uromed Poland s.c., ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń z ceną oferty 22.838,80 zł /100 pkt/ zad. nr 2
Oferta nr 4 Xerima, 39-300 Mielec, ul. Kwiatkowskiego 11 z ceną oferty17.494,58 zł /100 pkt/ zad. nr 1 i z ceną oferty 23.339,60 zł /97,85 pkt/ na zad. nr 2
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie nr 2 Lx Medical.
Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie podpisana w dniu 27 grudnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowegona dostawy: zad. nr 1 art. chemicznych, zad. nr 2 płynów-koncentratów chemicznych o wart. zamówienia poniżej 30 tyś. Euro.
Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na zad. nr 1 i zad. nr 2: Oferta nr 1 PPHU Arras, ul. kwiatkowskiego 2b, 39-300 Mielec, z liczbą przyznanych punktów 100 na każde z zadań oraz ceną oferty 65.191,95 zł /zad. nr 1/ i 23.618,70 zł /zad. nr 2/.
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Nie dokonano oczywistych omyłek rachunkowych.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 27 grudnia 2019 r. 

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: postępopwania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "usługę codziennego utrzymania czystości wewnątrz budynku DPS w Mielcu, o wart. poniżej 30 tyś. Euro.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 59.000,- zł
Złożone oferty:
1. Firma Roko  Bąk Małgorzata, Mielec, Chorzelów 196, 39-331 Chorzelów: pkt 83,65, cena oferty: 76.752,- zł
2. Firma Handlowa Mado s.c. 33-100 Tarnów, ul Krzyska 9A: pkt 83,59, cena oferty 76.800,- zł
3. PPHU Arras, 39-300 Mielec, ul. Kwiatkowskiego 2B: pkt 100, cena oferty 64.200,- zł
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta
Nie dokonano oczywistych omyłek rachunkowych.
W postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w dniu 27 grudnia 2019 r. 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ART. SPOŻYWCZE oraz MROŻONKI
KOD CPV: ZAD. NR 1: Artykuły Spożywcze 15800000-6, 15872000-1, 15332200-6, 15400000-2, 15613300-1, 15614100-6, 15831200-4, 15331000-7, 15321000-4, 15831600-8, 15850000-1, 15871260-4, 15863000-5, 15332410-1, Zad. Nr 2 Mrożonki: 15221000-3, 15331170-9, 15240000-2
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 12.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.12.2019 r. g. 9.00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-30.06.2020 r.
BLIŻSZE INFORMACJE: Tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Pieczywo
KOD CPV: 15810000-9, 15812000-3, 15812200-5
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 12.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.12.2019 r. g. 9.00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-30.06.2020 r.
BLIŻSZE INFORMACJE: Tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: NABIAŁ
KOD CPV: 15500000-3, 15511000-3, 15542100-0, 15541000-2, 15510000-6, 15530000-2,15431100-9, 15551000-5
RODZAJ ZAMÓWIENIA:  DOSTAWA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: ZAPYTANIE OFERTOWE
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 12.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.12.2019 r. g. 9.00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-30.06.2020 r.
BLIŻSZE INFORMACJE: Tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mięso i Wędliny oraz Drób
KOD CPV: 15110000-2, 15131130-5, 15112000-6,15119000-5, 15131135-0, 15131134-3, 15114000-0, 
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 12.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.12.2019 r. g. 9.00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-30.06.2020 r.
BLIŻSZE INFORMACJE: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pieluchomajtek realizowanych na indywidualne zlecenia wypisywane przez lekarza uprawnionym mieszkańcom DPS Mielec
KOD CPV: 33141000-0 jednorazoweniechemiczneartykuły medyczne i hematologiczne
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 11.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.12.2019 r. g. 9.00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-31.12.2020
DODATKOWE INFORMACJE: TEL. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "Częściowy remont dachu w obiektach DPS Mielec"
Kod CPV: 45261000-4 - wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Złożone oferty: "Dekmal " Z-d Usługowy, 33-207  Radgoszcz, ul. Szczucińska 88a z liczbą przyznanych punktów 100.
Wybrana oferta: nr 1 Dekmal  Zakład Usługowy
Uzasadnienie: Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta Wykonawcy w kryterium oceny ofert (cena 100%)  uzyskała największą liczbę punktów tj. 100 /cena oferty: 26.168,83 zł/
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana 12 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zad. nr 1 Art. Chemiczne, Zad. nr 2 Płyny-koncentraty chemiczne
KOD CPV: 39800000-0- środki czyszczące i polerujące, 39831000-6-preparaty piorące, 33711900-6-mydło, 33711610-6-szampony, 39831210-1-detergenty do zmywarek, 39831600-2-środki do czyszczenia toalet, 39811000-1-preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, 39831300-9 środki do czyszczenia podłóg, 33761000-2-papier toaletowy, 33760000-5 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk, 39525800-6 ściereczki do czyszczenia, 33763000-6 ręczniki papierowe do rąk, 39830000-9 środki czyszczące, 24960000-1 różne produkty chemiczne, 18930000-7 worki i torby, 39832000-3 produkty do zmywarek do naczyń
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 06.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2019 r. g. 8.45
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-31.12.2020 r.
BLIŻSZE INFORMACJE: Tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa Art. Biurowych oraz Rękawic Jednorazowych
KOD CPV: 30192000-1 wyroby biurowe, 30190000-7 - różny sprzęt i artykuły biurowe, 30125110-5- tonery do drukarek laserowych/faksów, 31411000-0- baterie alkaiczne, 18424300-0 - rękawice jednorazowe
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WWSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 05.12.2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2019 r. g.8.45
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-31.12.2020 r.
BLIŻSZE INFORMACJE: Tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA CODZIENNEGO  UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU DPS W MIELCU
KOD CPV: 90911200-8 - Usługa sprzatania budynków
RODZAJ ZAMÓWIENIA: Usługa
TRYB UDDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: 04.12.2019 R
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.12.2019 R. g. 8.45
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2020-31.12.2020 R.
BLIŻSZE INFORMACJE: Tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w obiekcie DPS,
kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie rynku
Termin wszczęcia postępowania: 03.12.2019 r.
Termin realizacji zamówienia:  do 21.12.2019 r.
Bliższe informacje pod numerem tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Przedmiot zamówienia: Częściowy remont dachu w obiektach DPS w Mielcu
kod CPV: 45261000-4 - wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin wszczęcia postępowania: 03.12.2019 r.
Termin składania ofert: 09.12.2019 r.
Termin realizacji zamówienia: 12.12.2019-27.12.2019 r.
Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK CD.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU DPS
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 59 tyś. zł
RODZAJ ZAMÓWIENIA: USŁUGA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: ZAPYTANIE OFERTOWE
PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: GRUDZIEŃ 2019 R.

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK

PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 ROK
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ŻYWNOŚĆ W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH
WĘDLINY I MIĘSO oraz DRÓB
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 130 tyś. zł 
PIECZYWO
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 50 tyś. zł
ART.  SPOŻYWCZE oraz MROŻONKI
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 86 tyś. zł
NABIAŁ
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 130 tyś. zł
RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: GRUDZIEŃ 2019/CZERWIEC 2020 R. /Umowy 6 miesięczne/

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ART. CHEMICZNE oraz PŁYNY-KONCENTRATY CHEMICZNE
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 94 tyś. zł
RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: GRUDZIEŃ 2019 R.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ART. BIUROWE oraz RĘKAWICE OCHRONNE JEDNORAZOWE
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 48.500 zł
RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe
PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA: GRUDZIEŃ 2019 R.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PIELUCHOMAJTKI
ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA brutto: 85 tyś. zł
RODZAJ ZAMÓWIENIA: DOSTAWA
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe
PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA : GRUDZIEŃ 2019 R.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poniżej progu 30 tyś. Euro
Nazwa zadania: "Roboty remontowe schodów zewnętrznych przy DPS Mielec"
Kod CPV: 45262000-1
Złożone oferty:
1. BUDO-REM, 39-308 Wadowice Górne, Jamy 95A z liczbą przyznanych punktów 89,29, z ceną oferty: 88.295,18 zł
2. RAKBUD, 39-320 Przecław, Łączki Brzeskie 139, z liczbą przyznanych punktów 100, z ceną oferty: 78.838,06 zł
3. SPEC-BUD, 39-320 Przecław, Łączki Brzeskie 58 z liczbą przyznanych punktów 84,88, z ceną oferty: 92.880,00 zł
Wybrana oferta do realizacji zadania nr 2 firma RAKBUD.
Uzasadnienie:
Wykonawca nie podlega wylkuczeniu z postepowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca w kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskał największą liczbę punktów tj. 100.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w dniu 22 październia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na " Usługę montażu oraz wykonania rolet i żaluzji wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych obiektu DPS Mielec".
kod CPV: 39515410-2,  39515430-8
Dom Pomocy Społecznej w Mielcu informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.
Złożone oferty:
1. FHU OKNOLAND - 39-300 Mielec, ul. Wosławska 41 z liczbą przyznanych punktów: 93,08, z ceną oferty: 120.511,31 zł
2. FPUH PYKA  - 39-300 Mielec, ul Mickiewicza 28a z liczbą przyznanych punktów: 100, z ceną oferty: 112.167,00 zł
Wybrana oferta nr 2 FPUH PYKA- Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu.          Oferta w kryterium oceny (cena 100%) uzyskała największą liczbę  punktów tj. 100.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 21 października 2019 r.

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA /PONIŻEJ 30 tyś EURO/
1.Przedmiot zamówienia:
Roboty remontowe schodów zewnętrznych przy DPS w Mielcu, kod CPV: 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
2.Rodzaj zamówienia: robota budowlana
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 03.10.2019 r.
5.termin składania ofert: 18.10.2019 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 05.11.2019-12.12.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego
1. Przedmiot zamówienia: 
Usługa montażu oraz wykonanie rolet i żaluzji wewnętrznych w pomieszczeniach mieszkalnych obiektu DPS w Mielcu
kod CPV 39515410-2 Rolety wewnętrzne
kod CPV 39515430-8 Żaluzje
2.Rodzaj zamówienia: Usługa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 03.10.2019 r.
5.Termin składania ofert: 17.10.2019 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 05.11.2019-12.12.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawidomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa PIECZYWA do DPS w Mielcu, kod CPV: 15810000-9, 15812000-3, 15812200-5
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 06.06.2019 r.
5. Termin składania ofert: 17.06.2019 r.
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019-31.12.2019 r.
7. Dodatkowe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa MIĘSA i WĘDLIN oraz DROBIU do DPS w Mielcu
Zad. nr 1 Mięso i Wędliny kod CPV: 15110000-2, 151131130-5, 15112000-6, 15119000-5, 15131135-0, 15131134-3, zad. nr 2 Drób: 15112000-6, 15114000-0, 15112100-7, 15112300-9
2.Rodzaj zamówienia:dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 06.06.2019 r.
5. Termin składania ofert: 17.06.2019 r.
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019-31.12. 2019 r.
7. Dodatkowe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa ART. SPOŻYWCZYCH oraz MROŻONEK do DPS w Mielcu
kod CPV: Zad. nr 1- Art. Spożywcze: 15800000-6, 15872000-1, 15332200-6, 15400000-2, 15613300-1, 15614100-6, 15831200-4,
15331000-7, 15321000-4, 15831600-8, 15850000-1, 15871260-4, 15863000-5, 15332410-1, oraz na zad. nr 2 Mrożonki: 15221000-3, 15331170-9, 15240000-2
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 06.06.2019 r.
5. Termin składania ofert: 17.06.2019 r.
6. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2019-31.12.2019 r.
7. Dodatkowe informacje: tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej "Mięsi i Wędliny oraz Drób" do Domu Pomocy Społecznej w Mielcu o wart. poniżej 30 tyś. euro
Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 52.500 zł na okres 5 miesięcy                                                                 /Mięso i Wędliny 44.000,- zł, drób 8.500 zł/.
Wybrana została oferta  nr 3 Masarni Głowacki M.A. s.j., 39-306 Górki 71 na zad. nr 1 z ceną oferty: 52.164,60 zł, z ilością przyznanych punktów 100, na zad. nr 2 ofertę nr 2 FHU Galli sp.j., 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39 z ceną oferty 12.184,50 zł, z liczbą przyznanych punktów 100.
Uzazasdnienie: Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu. W kryterium oceny ofert (cena 100%) uzyskały największą liczbę punktów tj. 100.
Ponadto oferty złożone w postępowaniu:
1. Oferta nr 1 Zakład Mięsny Nowy Maxpol, 39-207 Brzeźnica, ul. Leśna 2 na zad. nr z ceną: oferty 52.436,00 zł, 99,48 pkt, na zad. nr 2 z ceną oferty 12.307,50 zł, 99,00 pkt
2. Oferta nr 2 FHU Galli sp.j., 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39 na zad. nr 1 brak oferty, na zad. nr 2 z ceną oferty: 12.184,50 zł, 100 pkt,
3. Masarnia Głowacki M.A. s.j. na zad. nr z ceną oferty 52.164,60 zł, 100 pkt, na zad. nr 2 z ceną oferty 17.729,50 zł, 68,72 pkt
W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
Umowa z wybranymi wykonawcami zostanie podpisana 1 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa Mięsa i Wędlin oraz Drobiu do  DPS w Mielcu
2. Rodzaj zamówienia: dostawa
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 24.01.2019 r.
5. Termin składania ofert: 31.01.2019 r. 
6. Termin realizacji zamówienia: ...02.2019 r. - 30.06.2019 r.
7. Informacje na ww. temat: pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę utrzymania czystości
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia: 50.000,- zł
Zamawiający  dokonał  wyboru  najkorzystniejszej oferty :                                                                                                                         nr 1 PPHU Arras, ul. Kwiatkowskiego 2b  z liczbą przyznanych punktów 100,  z ceną oferty: 58.302,- zł.                                               W postępowaniu  wpłynęła jedna oferta.

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania na dostawę art. chemicznych
kwota jką zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 79.000,- zł
Dokonano  wyboru  najkorzystniejszej oferty:
Oferta nr 1 PPHU Arras, ul. Kwiatkowskiego 2b, 39-300 Mielec z liczbą przyznanych punktów 100, z ceną oferty: 92.177,92 zł
W postępowaniu złożono jedną ofertę

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

PLAN 2019
1.Usługa utrzymania czystości
termin realizacji 01.01.2019-31.12.2019
wartość zamówienia: 50.000,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r.
2.Dostawa Art. Chemicznych
termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2019 
wartość zamówienia: 79.000,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r.
3.Art. biurowe oraz rekawice jednorazowe /ochronne/
termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2019
wartość zamówienia: 47.500,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r.
4.Dostawa Pieluchomajtek:
termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2019
wartość zamówienia: 30.000,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r.
5.Dostawa żywności  w grupie asortymentowej Mięsi i Wędliny oraz Drób
termin realizacji: 01.01.2019-30.06.2019 oraz 01.07.2019-31.12.2019
wartość zamówienia: 126.000,- zł
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r. oraz czerwiec 2019 r.
tryb: zapytanie ofertowe
6.Dostawa żywności w grupie asortymentowej Pieczywo
termin realizacji: 01.01.2019-30.06.2019 oraz 01.07.2019-31.12.2019
wartość zamówienia: 49.000,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r. oraz czerwiec 2019 r.
7.Dostawa żywności w grupie asortymentowej Art. Spożywcze oraz Mrożonki
termin realizacji: 01.01.2019-30.06.2019 oraz 01.07.2019-31.12.2019
wartość zamówienia:80.000,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r. oraz czerwiec 2019 r.
8.Dostawa żywności w grupie asortymentowej Nabiał
termin realizacji: 01.01.2019-30.06.2019 oraz 01.07.2019-31.12.2019
wartość zamówienia:126.000,- zł
tryb: zapytanie ofertowe
termin przeprowadzenia: grudzień 2018 r. oraz czerwiec 2019 r.
9.Leki, wyroby medyczne
termin realizacji: 01.02.2019-31.12.2019
wartość zamówienia: 40.500,- zł
tryb: zapytanie o cenę
termin przeprowadzenia: styczeń 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOTYCZY: postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego  na dostawę pieluchomajtek dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu o wart. szacunkowej zamówienia poniżej 30 tyś. euro.
Zamawiający  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 27.000,- zł.
Informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrana została do realizacji zamówienia oferta nr 1: Ines sp. z o.o.ul J.P.II 135, 35-317 Rzeszów- z łączną liczbą przyznanych punktów 100, z ceną oferty: 27.684,00 zł /płatne przez DPS 24.516,- zł/
Ponadto  w postępowaniu złożona została oferta nr 2 Medorto, Al. Warszawska 2A, 39-400 Tarnobrzeg, z liczbą przyznanych punktów 44,28, z ceną oferty: 62.517,60 zł /płatne przez DPS 25.336,50 zł/.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w dniu 28 grudnia 2018 roku.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawe żywności w grupie asortymentowej Nabiał do DPS w Mielcu o wart. poniżej 30 tyś. Euro.
Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 63.000,00 zł na okres 6 miesięcy,  na okres roczny 126.000,00 zł.
Informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została nr 2 złożona przez: Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, Hurtownia-Magazyn nr 28 w trzebownisku, 36-001 trzebownisko 931 z liczbą przyznanych punktów 100, z ceną 66.172,90 zł.
Ponadto oferty złożyli:
oferta nr 1 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 32-700 Bochnia, ul. Wygoda 147 z ceną 67.247,40 zł, z liczbą punktów 98,40.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY
dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej "Mięso i Wędliny oraz Drób"  do DPS w Mielcu, o wart. poniżej 30 tyś. Euro.
Na realizacje zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 63.000,00 zł na okres 6 miesięcy z czego na zad. nr 1 Mięso i Wędliny kwotę 47.250,00 zł, na zad. nr 2 Drób kwotę 15.750,00 zł /na okres roczny stanowi  kwotę 126.000,- zł/.
Informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty-
wybrana została oferta nr 4 złożona przez Dobrowolscy sp. z o.o., Wadowice Górne 93, 39-308 na zad. nr 1 Mieso i Wędliny z ceną 55.580,10 zł z liczbą punktów 100,  na zad. nr 2 z ceną 11.110,35 zł z liczbą punktów 100.
Oferty ponadto złożyli:
oferta nr 1 Zakład Mięsny Nowy Maxpol, 39-207 brzeźnica, ul. Leśna 2, na zad. nr 1 z ceną 57.894,00 zł z liczbą przyznanych puntów 96, na zad. nr 2 z ceną 13.863,50 z liczbą przyznanych punktów 80,14
oferta nr 2 FHU Galli sp.j.,  33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Jagiellońska 39, na zad. nr 1 brak oferty, na zad. nr 2 z ceną 13.998,40 zł, z liczbą przyznanych punktów 79,37
oferta nr 3 Masarnia Głowacki M. s.j. , 39-306 Górki 71 z ceną  na zad. nr 1 57.257,50 zł z liczbą przyznanych punktów 97,07, na zad. nr 2 z ceną 19.861,00 zł z liczbą przyznanych punktów 55,94.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności w grupie asortymentowej "Pieczywo" dla potrzeb DPS w Mielcu, o wart. poniżej 30 tyś. Euro
Kwota jaką zamawiajązy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 24.500,- zł na okres 6 miesięcy, na okres roczny49.000,- zł
informujemy o dokonaniu wyboru  najkorzystniejszej oferty na dostawę pieczywa: wybrana została oferta nr 2 złożona przez: Piekarnię H. Kantor-P.Kantor, Trzciana 463 C, 39-304 Czermin z ilością przyznanych punktów 100, z ceną oferty 21.790,00 zł.
Ponadto oferty złożyli:
Zakład Piekarniczy B.Karkosza, 39-331 Chorzelów 243 z liczbą przyznanych punktów 78,95, z ceną 27.600,95 zł.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę żywności  w grupie  asortymentowej "Art. Spożywcze oraz Mrożonki"  dla potrzeb DPS w Mielcu, o wart. poniżej 30 tyś. Euro.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 40.000,00 zł/brutto/ na okres 6 miesięcy,  z czego art. spożywcze to 20.740,- zł, mrożonki 19.260,- zł,  na okres roczny 80.000,00 tyś. zł.
Informujemy o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszychna dostawy: zad. nr 1 tj. Art. Spożywcze wybrana została oferta nr 5 złożona przez PPH Polaris M. Gruszczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a- punktów 100, z ceną oferty 25.088,14 zł na zad. nr brak oferty.
Na zad. nr 2 Mrożonki wybrana została oferta nr 2 Widan Polska sp. z o.o., s.k. 37-700 Przemyśl, ul. Jasińskiego 56,  z liczbą punktów 100, z ceną 15.160,00 zł, na zad. nr 1 brak oferty.
Ponadto oferty złożyli:
oferta nr 1 - Iglotex Kraków sp. z o.o. filia Rzeszów, 36--062 Zaczernie, Pogwizdów Nowy 662 z ceną 19.868,14 na zad. nr 2, na zad. nr 1 brak oferty
oferta nr 3- Prima Bąk s.j. ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec na zad. nr 2 z liczbą punktów 93,05, z ceną 16.291,80 zł
oferta nr 4 - Jawit A.iJ.Białas. L i W. Lampara s.j. 38-400 krosno, ul. Mięsowicza 2a, z liczbą przyznanych punktów 94,23 na zad. nr 2, na zad. nr 1 brak oferty.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O  PLANOWANYM  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
1.Przedmiot Zamówienia: dostawa pieluchomajtek realizowanych na indywidualne zlecenia wypisywane przez lekarza uprawnionym mieszkańcom do DPS w Mielcu.
kod CPV: 33141000-0 - jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 14.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 21.12.2018 r.
6.termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-31.12.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod rem tel. 17-788-84-52, e mail: tgiza@dps.mielec.pl

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego na dostawę Art. Biurowych oraz Rękawic jednorazowych /środków ochrony/  dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Mielcu o wart. poniżej 30 tyś. Euro.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 47.500,- zł brutto, z cego na art. biurowe 21.500,- zł, rękawice jednorazowe 26.000,- zł.
Dom Pomocy Społecznej informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawy:
1. Art. Biurowych, 2.Rekawic jednorazowych /środków ochrony/ do DPS w Mielcu - Oferta nr 2 Firmy Xerima, ul. Kwiatkowskiego 11,  39-300 Mielec z liczbą przyznanych punktów 100 /na zad. nr 1 i 100 na zad. nr 2.
Ponadto ofertę złożyła firma Arras, s.c., al. Kwiatkowskiego 2B, 39-300 Mielec z ilością przyznanych punktów na zad. nr 2:  89,65, na zad. nr 1 brak oferty.
Wykonawcy nie podlegają  wykluczeniu z postępowania, a ich  oferta nie podlega odrzuceniu

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: dostawa Art. Spożywczych /zad. nr 1/ oraz Mrożonek /zad. nr 2/ do DPS w Mielcu, kod CPV: zad. nr 1  15800000-6, 15872000-1, 15332200-6, 15400000-2, 15613300-1, 15614100-6, 158311200-4, 15331000-7, 15321000-4, 15831600-8, 15850000-1, 15871260-4, 15863000-5, 15332410-1 oraz  zad. nr 2: 15221000-3, 15331170-9, 15240000-2
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.termin wszczęcia postępowania: 07.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 17.12.2018 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-30.06.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przedmiot zamówienia: dostawa Pieczywa do DPS w Mielcu, kod CPV: 15810000-9, 15812000-3, 15812200-5
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 07.12.2018 r.
5.Termin skaładania ofert: 17.12.2018 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-30.06.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: dostawa Nabiału do DPS w Mielcu, kod CPV: 15500000-3, 15511000-3, 15542100-0, 15541000-2, 15510000-6, 15530000-2, 15431100-9, 15551000-5
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 07.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 17.12.2018 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-30.06.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: dostawa Mięsa i Wędlin oraz Drobiu do DPS w Mielcu
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 07.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 17.12.2018 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-30.06.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: dostawa art. chemicznych do DPS w Mielcu, kod CPV: 39800000-0 - środki czyszczące i polerujące
39831000-6-preparaty piorące, 33711900-6 mydło, 33711610-6 szampony, 39831210-1 detergenty do zmywarek, 39831600-2 środki do czyszczenia toalet, 39811000-1 preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach, 39831300-9 środki do czyszczenia podłóg, 33761000-2 papier toaletowy, 33760000-5 papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 05.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 12.12.2018 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-31.12.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O  PLANOWANYM  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
1.Przedmiot zamówienia: dostawa art. biurowych oraz rękawic jednorazowych do DPS w Mielcu, kod CPV: 30192000-1-wyroby biurowe, 30125110-5-różny sprzęt i artykuły biurowe, 30125110-5-toner do drukarek laserowych/faksów, 31411000-0-baterie alkaiczne, 18424300-0- rękawice jednorazowe
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.termin wszczęcia postępowania 05.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 12.12.2018 r.
6.Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019-31.12.2019 r.
7.Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.Przedmiot zamówienia: usługa codziennego utrzymania czystości wewnątrz budynku DPS w Mielcu, kod CPV: 90911200-8
2.Rodzaj zamówienia: usługa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 03.12.2018 r.
5.Termin składania ofert: 07.12.2018 r.
6.Termin realizacja zamówienia: 01.01.2019-31.12.2019 r.
7. Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-84-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl

OGŁOSZENIE

DOM Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 16 ogłasza, że posiada do wydzierżawienia nw. pomieszczenia:
1.pomieszczenia stanowią integralną część nieruchomości wpisanej do KW 37.369, nr ewidencyjny gruntów: 2245 obręb 5 Smoczka
2.powierzchnia pomieszczeń wydzierżawianych:
- 20,80 m2 /1 pomieszczenie nr 19, paw. B/
- 30,00 m2 /1 pomieszczenie nr 18, paw. B/
- 16,63 m2 /2 pomieszczenia nr 14 i 16, paw. B1
3.nieruchomość przeznaczona jest na działolność Domu Pomocy Społecznej,
4.okres dzierżawy od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.,
5.stawka podatku od nieruchomości: 20,00 zł za m2 pow. /rocznie/, zarząd trwały: 11,35 zł za m2 pow. /rocznie/ - w razie zmiany stawek opłat  mogą one być aktualizowane
6.minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy: 14,00 zł netto plus 23%VAT za m2 pow. miesięcznie /w tym wszystkie media i opłaty/- płatne z dołu na ostatni dzień każdego miesiąca,
7.przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia wyposażone w co, cw, energię elektryczną - przeznaczone wyłącznie na działalność gospodarczą w branży spożywczo-przemysłowej /preferowana/ oraz fryzjersko kosmetycznej,  praktyki dentystycznej /wymaganej/,
8.dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17-788-84-52

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Przedmiot zamówienia: częściowy remont dachu w obiekcie DPS w Mielcu, kod CPV: 45261000-4 /wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty/

2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
3. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 17.10.2018 r.
5.Termin składania ofert: 29.10.2018 r.
6. Termin realizacji zamówienia: 05.11.2018-26.11.2018
7. Informacje na ww. temat pod nr tel. 17-788-85-52, e-mail: tgiza@dps.mielec.pl 

OGŁOSZENIE

Mielec, dnia 21.08.2018

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego.

1.Przedmiot zamówienia: częściowy remont dachu w obiektach DPS w Mielcu, kod CPV: 45261000-4 /wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty/
2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana
3. Tryb udzielenia zamówienia: rozeznanie cenowe
4. Termin wszczęcia postępowania: 21.08.2018
5. Termin składania ofert w formie elektronicznej na nw. adres e-mail: 30.08.2018
6. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2018-15.09.2018
7.Informacje na ww. temat pod nr telefonu: 17-788-84-52, e-mail: administracja@dps.mielec.pl

ZAWIADOMIENIE Dotyczące wyników postępowania

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego
1.Przedmiot zamówienia: dostawa Art. Spożywczych oraz Mrożonek do DPS w Mielcu
kod CPV: zad. nr 1- Art. Spożywcze- 15800000-6, 15872000-1,15332200-6,15400000-2,15613300-1, 15614100-6,15831200-4, 15331000-7,15321000-4, 15831600-8, 15850000-1,15871260-4, 15863000-5, 15332410-1,
zad. nr 2 Mrożonki: 15221000-3, 15331170-9, 15240000-2
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postepowania: 15.06.2018
5.Termin składania ofert: 22.06.2018
6.Termin realizacji zamówienia: 01.07.2018-31.07.2018
7.Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail:  dpsmielec.ag@interia.pl

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego
1.Przedmiot zamówienia: dostawa PIECZYWA
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielania zamówienia: zapytanie ofertowe
4.Termin wszczęcia postępowania: 15.06.2018
5.Termin składania ofert: 22.06.2018
6.Termin realizacji zamówienia: 01.07.2018-31.12.2018
7.Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: dpsmielec.ag@interia.pl

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o planowanym udzieleniu zamówienia publicznego
1.Przedmiot zamówienia: dostawa żywności w grupie asortymentowej NABIAŁ
kod CPV: 15500000-3, 15511000-3, 15542100-0, 15541000-2, 15510000-6, 15530000-2,15431100-9, 15551000-5
2.Rodzaj zamówienia: dostawa
3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe
4.termin wszczęcia postępowania:15.06.2018 r.
Termin składania ofert: 22.06.2018
Ttermin realizacji zamówienia: 01.07.2018-31.12.2018
&.Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: dpsmielec.ag@interia.pl

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Mielec, dnia 15.06.2018

1.Przedmiot zamówienia:
dostawa MIĘSA i WĘDLINY  oraz DROBIU  do DPS  w Mielcu
kod CPV: 15110000-2, 15131130-5, 15112000-6, 15119000-5, 15131135-0, 15131134-3, 15114000-0

2.Rodzaj zamówienia: dostawa

3.Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe

4.Termin wszczęcia postępowania: 15.06.2018 r.

5.termin składania ofert: 22.06.2018

6.termin realizacji zamówienia: 01.07.2018-31.12.2018

7.Informacje na ww. temat: tel. 17-788-84-52, e-mail: dpsmielec.ag@interia.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano