A A A

"Lepsze jutro" dla DPS w Mielcu

15.10.2020 Kategoria: Informacje


logo.png

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał granty finansowe dla 43 Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w ramach projektu "Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (działania 2.8 - rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - POWER).

Powiat mielecki decyzją Zarządu Województwa otrzymał na rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu – kwotę 783063 zł. Jest to jeden z większych grantów przyznanych w ramach tego działania. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Władysław Ortyl i starosta mielecki Stanisław Lonczak. Symboliczny czek ze wspomnianą kwotą marszałek przekazał na ręce dyrektorki mieleckiego DPS-u Renaty Lazur. Mielecka placówka już przez dokładnie 20 lat świadczy profesjonalną, całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie. Aktualnie pod opieką DPS-u jest 155 pensjonariuszy, przy których zatrudnionych jest 86 pracowników.

- Mielecki Dom Pomocy Społecznej jest jedną z większych tego typu placówek w województwie podkarpackim. Potrzeby tu są ogromne, dlatego otrzymał pokaźną kwotę do zagospodarowania czyli prawie 680 tysiące złotych. Pomoc, którą przygotowaliśmy jest dedykowana do wszystkich DPS-ów w województwie bez względu na to czy są to publiczne czy prywatne placówki. Łączna kwota przeznaczona na granty to 24 miliony złotych - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Wybrane formy wsparcia przez DPS w Mielcu to:
- dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników już zatrudnionych, bezpośrednio pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w ramach DPS, z wyłączeniem personelu medycznego oraz personelu administracyjnego (środki przeznaczone na tą formę wsparcia to 238 825,00 zł).

- środki ochrony indywidualnej dla pracowników DPS oraz jego mieszkańców (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.). (132 550,00 zł).

- sprzęt i wyposażenie związane z walką z COVID-19 m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory, dekontaminatory, itp.) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, łóżka składane wraz z materacami, parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp. (72 900,00 zł).

- sprzęt do wyposażenia i obsługi izolatek: łóżka, ssaki, koncentratory tlenu, stojaki na kroplówki, pościel jednorazowa, naczynia higieniczne, itp. (89 864,00 zł).

- zakup i przeprowadzenie testów na COVID-19. (140 000,00 zł).

Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył w ramach realizowanego projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską dla 43 domów pomocy społecznej kwotę 18 348 049,86 zł. Kolejne wnioski o pomoc finansową dla DPS są w trakcie oceny i będą kierowane do zatwierdzenia przez Zarząd. Dzięki środkom przekazanym przez Województwo Podkarpackie łącznie 51 Domów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim otrzyma granty na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego mieszkańców oraz pracowników placówek. Łącznie na wsparcie DPS z terenu województwa zaplanowana jest kwota prawie 24 mln złotych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano