A A A

Zabiegi usprawniające prowadzone są w salach rehabilitacyjnych. Fachowość personelu i specjalistyczny, nowoczesny sprzęt podtrzymują sprawność fizyczną mieszkańców i poprawiają kondycję. Osiągamy duże efekty przez wykonywanie kompleksowych zabiegów kinezyterapii : ćwiczeń w odciążeniu, fizykoterapii: magnetronik, laser, sollux, ultradźwięki, zabiegów hydroterapii i masażu leczniczego, ćwiczeń ruchowych i rehabilitacji przyłóżkowej . Fizjoterapeuta dobiera program indywidualnej pracy z pacjentem – PNF co daje bardzo dobre rezultaty leczenia, zwłaszcza u chorych ze schorzeniami neurologicznymi i po operacjach ortopedycznych.
Aktywizacja realizowana jest przez terapię zajęciową. Terapeuta proponuje formy terapii dostosowując je do możliwości mieszkańca. W pracowniach prowadzone są zajęcia plastyczne , hafciarskie , szydełkowanie , gobelin, papieroplastyka, praca na drutach, przy komputerze. Prowadzona jest też terapia indywidualna w pokojach oraz na świeżym powietrzu przy rabatach kwiatowych i w ogródku owocowo-warzywnym. Ogród jest pięknie zagospodarowany, posiada ławeczki, stoliki, alejki parkowe są utwardzone.

Mieszkańcy Domu miło i aktywnie spędzają wolny czas na zajęciach i spotkaniach integracyjno – rekreacyjnych; wyjeżdżamy na wycieczki , pielgrzymki, organizujemy wieczorki poetyckie, taneczne , spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy. Utrzymujemy kontakty ze środowiskiem lokalnym: szkołami, przedszkolami, klubem seniora, instytucjami kulturalnymi. Redagujemy własną gazetkę, a przez lokalne radio nadajemy aktualności i tematyczne audycje . Członkowie naszego zespołu teatralnego przedstawiają własne inscenizacje, dumnie reprezentują Dom na corocznych Przeglądach Twórczości Artystycznej. Biblioteka z ciekawym księgozbiorem zachęca do czytania książek i prasy.

Czcimy tradycję organizując wieczerzę wigilijną i śniadanie wielkanocne. W Domu znajduje się kaplica, gdzie posługę duszpasterską pełnią kapłani z pobliskiej parafii.

Galeria zdjęć

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano